หน้าหลัก
วัตถุประสงค์หลัก
  1. เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
  2. เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด
  3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าอย่างใกล้ชิด
  4. เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่าย
  5. เพื่อให้ลูกค้าสามารถทราบข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
  6.